Wai Kru Muay Thai by Kru Pho

Mae Mai-Luk Mai Muay Thai by Kru Pho
มวยโบราณ

มวยไทยในสมัยก่อนจะมีการฝึกฝนอยู่ในบรรดาหมู่ทหาร เพราะในสมัยก่อนไทยมีการรบพุ่งและสู้รบกันกับประเทศเพื่อนบ้านบ่อย ๆ การสู้รบในสมัยนั้นยังไม่มีปืนจะสู้กันมีแต่ดาบทั้งสองมือและมือเดียว เมื่อเป็นเช่นนี้การรับพุ่งก็ต้องกมีการประชิดตัว คนไทยเห็นการรบด้วยดาบนั้นเป็นการรบพุ่งที่ประชิดตัวมากเกินไป บางครั้งคู่ต่อสู้อาจจะเข้ามาฟันเราได้ง่ายขึ้นทำให้แพ้คู่ต่อสู้ได้ ต่อมาเมื่อในหมู่ทหารได้รับการฝึกถีบ เตะแล้วมีผู้คิดว่าท่าอย่างไรเราจึงจะใช้การถีบและเตะนั้นมาเป็นศิลปะสำหรับการต่อสู้ด้วยมือได้ จึงได้มีผู้ที่คิดจะฝึกหัดการต่อสู้ป้องกันตัวสำหรับการใช้แสดงเวลามีงานเทศกาลต่าง ๆ ไว้อวดชาวบ้านและเป็นของแปลกสำหรับชาวบ้านเมื่อเป็นเช่นนั้นนานเข้าชาวบ้านหรือคนไทยได้เห็นการถีบ เตะอย่างแพร่หลายและบ่อยเข้าจึงทำให้ชาวบ้านมีการฝึกมวยไทยกันมากจนถึงกับตั้งเป็นสำนักฝึกกันมากมาย แต่สำนักที่ฝึกมวยไทยก็ต้องเป็นสำนักดาบที่มีชื่อดีมาก่อนและมีอาจารย์ดี ๆ ฝึกสอน ดังนั้น มวยไทยสมัยนั้นจึงฝึกเพื่อความหมาย ๒ อย่างคือ เพื่อไว้สำหรับสู้รบข้าศึกและเพื่อไว้ต่อสู้ป้องกันตัว

Department of Physical Education


ดู Despartment of Physical Education ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า